Back to Top

Vedtægter for Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

$ 1

Selskabets navn er ”Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn”.

 

$ 2

Selskabets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt - og elektronisk materiale samt andre data uanset medie, formidle lokalhistoriske studier og viden og udbrede kendskabet til egnens historie.  

 

$ 3

Som medlemmer kan optages enkelt personer, firmaer og institutioner.

 

$ 4

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel på mail, og/eller via andre elektroniske medier og/eller i dagspressen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer og ledes af en dirigent valgt af de fremmødte.

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Beretning fra diverse udvalg

Fremlæggelse af revideret regnskab

Fastsættelse af kontingent

Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Valg af 2 revisorer

Eventuelt

På generalforsamlingen kan kun forhandles og vedtages forslag eller ændringsforslag til disse, som er optaget på dagsordenen. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Almindeligt stemmeflertal er afgørende ved alle valg og vedtagelser, dog bortset fra bestemmelserne i § 7.

Hvis der fremsættes anmodning herom, skal afstemningerne være skriftlige.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsens flertal anser det for fornødent, eller hvis 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Første gang vælges 7 medlemmer til bestyrelsen, og bestyrelsen afgør ved lodtrækning, hvilke 3 af disse der er valgt for 1 år, og hvilke 4 der er valgt for 2 år, således at der opnås kontinuitet i bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted. 

Der vælges årligt for det kommende år 1 suppleant. Suppleanten kan tiltræde bestyrelsen, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen.

Der vælges 2 revisorer hvert år.

 

$ 5

Selskabet ledes af bestyrelsen på 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og skriftudvalgsformand.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, som alle bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde ved valg.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en arkivleder.  

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, der varetager selskabets daglige drift.

Bestyrelsen afholder de fornødne møder for selskabets funktion, dog mindst 3 møder årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede deriblandt formand eller næstformand i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan normalt tegnes af formanden alene eller i dennes forfald af næstformanden. Når der er tale om økonomiske forhold, tegnes bestyrelsen af kassereren sammen med formanden eller i dennes forfald af næstformanden.

 

$ 6

Selskabets regnskab følger kalenderåret.

 

$ 7

Beslutning om vedtægternes forandring eller selskabets opløsning har kun gyldighed, når det er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 10 højst 30 dages mellemrum, hvor ¾ af de mødte medlemmer stemmer derfor.

 

$ 8

Ved eventuel opløsning overgår selskabets midler til Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn, hvis dette fortsætter i andet regi. I modsat fald træffer de vedtægtsbestemte generalforsamlinger beslutning om midlernes anvendelse.

 

Vedtægter for Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn er vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. marts 2023, samt på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2023 i henhold til tidligere vedtægter.